GCA - GUEST CONTROLLER APPROVAL

Členovia zahraničných divízií bez udelenia povolenia od vedenia divízie nemajú oprávnenie na poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky (ďalej len RLP) na území Slovenskej republiky.

Podľa pravidla 5.1.7 “Guest Controller Approval” riadiaci, ktorý nie je členom IVAO SK divízie a má záujem poskytovať služby RLP na území SR, musí požiadať o povolenie a spĺnať nasledujúce minimálne požiadavky:

 • ATC hodnosť minimálne ADC (Aerodrome controller)
 • vedomosť procedúr a postupov riadenia vo FIR Bratislava
 • znalosť komunikovať hlasovo i textovo v Anglickom jazyku
 • mať čistý register suspenzácií za posledný rok

Splnenie podmienok nemusí okamžite znamenať vyhovenie požiadavky o udelenie GCA povolenia, kažá požiadavka sa bude posudzovať osobitne.

Žiadajúci o GCA povolenie bude podrobený skúške na jednotlivej pozícii, o ktorú bude mať záujem obsadzovať.

TWR

 • oprávnenie sa vzťahuje pre konkrétne letisko
 • získaním oprávnenia na poskytovanie letiskovej služby riadenia (TWR) oprávneného automaticky umožuje obsadzovať nižšie postavené stanovištia (DEL, GND) na aké bolo preskúšanie vykonané
 • podmienkou k získaniu oprávnenia poskytovať služby RLP, je úspešné absolvovanie praktickej skúšky na pozíci XXXX_TWR

APP

 • oprávnenie platí pre konkrétne zvolené letisko
 • podmienkou k získaniu oprávnenia poskytovania služby RLP, je úspešné absolvovanie praktickej skúšky na pozíci XXXX_APP
 • získaním oprávnenia na poskytovanie približovacej služby riadenia (APP) oprávneného automaticky umožuje obsadzovať nižšie postavené stanovištia (DEL, GND, TWR) na aké bolo preskúšanie vykonané
 • vydaniu oprávnenia na poskytovanie približovacej služby riadenia (APP) musí predchádzať preukázanie spôsobilosti poskytovať letiskovú službu riadenia
 • pokiaľ oprávnenie ešte nebolo vydané, praktická skúška bude prebiehať spôsobom takým, aby preverila schopnosti uchádzača v plnej miere, t.j. – stanovišťe TWR nebude na danom letisku obsadené, riadenie prevádzky na zemi a v CTR daného letiska bude pre potrebu skúšky kompetenciou APP

ACC

 • podmienkou k získaniu oprávnenia poskytovania služby RLP je:
  • úspešné absolvovanie praktickej skúšky na pozíci LZBB_CTR
  • obdržanie povolenia poskytovať služby APP na aspoň jednom z dvoch letísk ktorými sú Bratislava a Košice
 • oprávnenie platí pre poskytovanie oblastnej, približovacej a zároveň aj letiskovej služby riadenia na území Slovenskej republiky
 • získaním oprávnenia na poskytovanie oblastnej služby riadenia (ACC) oprávneného automaticky umožuje obsadzovať nižšie postavené stanovištia (DEL, GND, TWR, APP) na aké bolo preskúšanie vykonané
 • vydaniu oprávnenia na poskytovanie oblastnej služby riadenia (ACC) musí predchádzať preukázanie spôsobilosti poskytovať približovaciu službu riadenia minimálne na jednom z dvoch letísk, ktorými sú Bratislava a Košice
 • v prípade držania povolenia poskytovať služby APP na aspoň z jednom zo spomenutých letísk, skúška bude zahŕnať preverenie znalosti vzdušného priestoru toho letiska, na ktoré skúšaný oprávnenie ešte neobdržal – letisko nebude obsadené stanovišťami TWR a APP, riadenie prevádzky v CTR a TMA daného letiska bude pre potrebu skúšky kompetenciou ACC.
 • v prípade povolenia poskytovať služby APP na oboch letiskách, zmena kompetencii ACC o vykonávanie služby APP pre potreby skúšky nenastáva

UTC
LOC